Jak začít?

Podněty, ze kterých v nás vzniká zájem o místní dědictví jsou vždy v podstatě osobní. Mohou být v principu dvojí: Buď spolu s přáteli a sousedy sdílíme hodnoty, které chceme udržet a dále rozvíjet (záchrana aleje či místní památky, tradice hodů, historie obce...), nebo máme „osobní" téma, které s místním dědictvím souvisí (historie vlastního domu, zpracování fotografií po dědečkovi...). V obou případech rychle zjistíme, že náš osobní zájem přerůstá v obecnější téma, které lze sdílet se sousedy, veřejně prezentovat a dále rozvíjet. Bez osobního zájmu však bude péče o místní dědictví jen formálním plněním zadaného úkolu (např. podmínek pro získání grantu) bez většího významu, a pravděpodobně zanikne dříve než čehokoliv do- sáhne.

Hledání partnerů, význam místních protagonistů

Mluvit o místním dědictví má smysl jen tehdy, pokud jeho hodnoty sdílí alespoň část místní společnosti. Don Pérignon pravidelně nalévaný ve vile místního zbohatlíka jistě není místním dědictvím. Tím však mohou být bramborové knedlíky připravované dle místního receptu v mnoha domácnostech, nebo víno z místní vinice. Péče o místní dědictví tedy musí vždy být věcí širšího společenství. Prosadit to však nemusí být jednoduché. Sousedé naše obecné záměry často vůbec nechápou, nebo nevěří, že by tak odtažitá aktivita mohla mít nějaký praktický smysl.

Proto je moudré nejprve přichystat drobnou ukázku toho co zamýšlíte, nebo alespoň podrobně promyslet konkrétní aktivity. Teprve potom má smysl oslovit sousedy s konkrétním záměrem. Bude dobré s přesvědčováním začít u těch, kteří mají k podobným aktivitám blízko (pracovnice informačního střediska, kronikář obce, knihovnice obecní knihovny...), nebo mohou mít z vaší práce přímý profit (provozovatel penzionu, hospodský, starosta...).

Při hledání spolupracovníků je dobré se dobře rozhlédnout mezi místní mládeží. Vždyť výsledky naší práce by měly směřovat právě k nim, a oni jsou nejlépe schopni ji prezentovat svým vrstevníkům. Pro mládež bývá lákavé to, že velká část práce souvisí s počítači, internetem a digitální fotografií, tedy s obory které je baví, často jim slušně rozumí, tedy nám v nich mohou výrazně prospět.

Hledání základních témat

Partneři a spolupracovníci budou aktivní jen tehdy, pokud budou naše cíle chápat jako své, pokud se s nimi ztotožní. To znamená, že spolupráce musí začít společným hledáním témat a musí být vždy otevřena novým záměrům. Témata mohou být buď „interní", tedy taková, která směřují na sousedy a život obce, nebo „návštěvnická", která chtějí nezasvěcenému ukázat hodnoty našeho místa. Tomu musíme přizpůsobit nejen obsah, ale zejména formu výsledných interpretací (obsah „depozitáře" bude společný).