Úvod do metodiky e-collegium

Prvních 1000 slov pro netrpělivé čtenáře

Koncept e-collegium usiluje o využití moderních technologií k vytváření a podpoře místních společenství. Vychází z dlouhodobých zkušeností a spojuje znalosti několika oborů. Popsat jej natolik podrobně, aby čtenář pochopil nejen proklamované cíle, ale i důvody a podstatu problémů, které k navrhovanému konceptu vedly, vyžaduje značný prostor (viz Vize e-collegium). Dnešní čtenář je však netrpělivý, proto jsme pro něj shrnuli alespoň jeho hlavní rysy.

Cíle

 • Svobodná spolupráce
  Kotrmelce velké politiky ve dvacátém století, nedostatečná komunikace uvnitř regionů, někde i silná vazba na velké komerční subjekty či velká města, oslabila místní společenství, sousedství, místní spolupráci. Koncept e-collegium nabízí „záminku" k vytváření nových vazeb a technologii k jejich naplnění. Takto vzniklá synergie uvnitř regionů a zlepší využití jejich potenciálu, otevře cestu novým postupům a projektům.
 • Efektivní propagace
  Dnes je propagace regionů rozdrobena do mnoha malých aktivit bez vzájemných vazeb. Potencionální návštěvník tedy musí vynaložit značné úsilí, aby se dobral informací, které jej zajímají. Sdílení metodiky, technologie i obsahu umožní propagaci propojit, rozšířit, prohloubit, zlevnit a významně posílit.
 • Zdravá sebereflexe
  S propagací místa úzce souvisí hledání jeho pozitivních rysů, hledání kulturního, přírodního technického či místního dědictví. Sdílení těchto hodnot místní komunitou zlepší jejich ochranu a umožní jejich citlivé využívání.
 • Pohodlná komunikace
  Regiony jsou rozsáhlé, mají „malou koncentraci příležitostí", místní protagonisté nemají možnost se pravidelně stýkat. Proto je zde život rozdroben do ostrůvků určovaných možnostmi dopravy. Metodika e-collegium posílí nové možnosti komunikace (konference, chat, internetová telefonie...), bude podporovat vytváření nových kontaktů a metod komunitní spolupráce (sdílené kalendáře, dokumenty, seznamy úkolů...) atd. Vznikne tak technologická páteř reálného destinačního managementu.
 • Tvořivost
  Pohodlná technologie, spolupráce místních protagonistů a rozsáhlá data sdílená Systémem vytvoří podmínky pro vznik nejrůznějších nových projektů jak v kyberprostoru, tak ve hmotné realitě regionů – vznikne projektový inkubátor.

Postupy

 • Chytrá technologie
  Zvolené řešení (Liferay) otevírá skoro neomezené možnosti on-line spolupráce. Pro autory může sloužit jako velmi pohodlný intranet, návštěvníkům se jeví jako skupina nezávislých webů. Základní instalace obsahuje desítky aplikací – portletů (článek, wiki, navigace, mapa, kalendář, diskusní skupina, e-shop, anketa...), které lze doplnit desítkami dalších volně dostupných portletů, případně si naprogramovat vlastní aplikaci. Rozložení prvků na stránce a její vizuální styl lze volně modifikovat, každá stránka může mít svůj specifický vzhled.
 • Zdola vzhůru
  Koncept počítá s budováním rozsáhlého webového sídla místními protagonisty, tedy „odspoda". To umožní potřebnou detailnost obsahu, průběžnou aktualizaci a dlouhodobou udržitelnost. Tím překoná omezení konvenčních webů, kde se o obsah stará „centrála".
 • e-collegium není jen web
  Propojením chytré technologie a nekonvenční metodiky se zájmy místních protagonistů postupně vznikne ucelený „ekosystém" spojující aktivity v regionu a samočinně se adaptující na nově vznikající potřeby. Půjde tak vytvořit funkční destinační management, vytvářet místní veřejné mínění (zpětná vazba), optimalizovat podporu venkova atd.
 • Spolupráce uvnitř
  Klíčovým posláním konceptu e-collegium je posilování regionální spolupráce. Proto umožňuje sdílení obsahu (články, fotky, videa...) a poskytuje technologické zázemí k vytváření „záminek" ke spolupráci (společná témata k propagaci, kešky, GPS cyklostezky...).
 • Místní na vše nestačí
  Propagace místních hodnot by se neměla opírat jen o povrchní obecné znalosti, ale musí jít mnohem hlouběji (od geologie po sociologii). Jen tak obohatí místní a zaujme náročnější návštěvníky. Proto bude třeba do spolupráce vtáhnout nejrůznější odborná pracoviště (univerzity, památkáře, muzea...).
 • Samostatně ven
  Spolupráce však nemůže jednotlivé subjekty nijak omezovat v tom, jak se prezentují vně. Proto jde jednotlivým subjektům (uzlům datové struktury) přiřadit samostatnou doménu tak, že se návštěvníkovi bude jevit jako samostatný web včetně vlastního designu, strukturování obsahu atd.
 • Příčné pohledy
  Základní obsah je strukturován podle místa. Mimo to však je možné vytvářet příčné pohledy /interpretace /příběhy (cyklostezky, barokní architektura, ornitologie, pro turisty, sportovce, děti...). Ty mohou vytvářet samostatné weby, lákat specificky zaměřené návštěvníky, motivovat aktivity v regionu...
 • Vzdělávání a motivace
  Samotnou nabídkou technologie a webového prostoru nemůže vzniknout dostatečně silné společenství. Proto bude třeba místní protagonisty přesvědčit (evangelizační workshopy) a motivovat (podpora při založení protagonistova webu, pokročilé technologie...). Místní protagonisté obvykle nebývají odborníky na počítačové technologie či propagaci. Proto bude třeba jim, nebo jejich nejbližším spolupracovníkům poskytnout potřebné vzdělání.
 • Občanská věda
  Síťové propojení místních protagonistů otevře nové postupy „Citizen Science" (monitorování, mapování...).
 • Nezávislý realizační tým
  O evangelizaci a edukaci protagonistů, technickou správu Systému a poskytování pokročilých technologií se musí starat tým s hlubokými znalostmi metodiky a technologie e-collegium, souvisejících oborů atd. Tým musí být slušně technicky vybaven a působit jako „motor" Systému. Asi nemá smysl, aby si takový tým budoval a udržoval každý subprojekt e-collegia sám. Výhodnější a levnější bude iniciovat vznik volného sdružení nezávislých profesionálů (OSVČ), které bude poskytovat své služby všem zájemcům (projekty, komerční subjekty...).
 • Otevřeně a svobodně
  E-collegium je otevřeno každému, kdo o něj projeví zájem a souhlasí s obecnými pravidly (jen metodika, technologie, slušnost a fair play). Může tedy hostit nejrůznější subjekty, od velkého destinačního projektu po malý pension, od města po samotu v lese, od slovutné instituce po obyčejného občana... Systém by měl iniciovat a podporovat spolupráci a komunikaci napříč celou místní komunitou. Pro malé nekomerční subjekty je hosting zdarma, malé komerční subjekty mohou své hostování kompenzovat vytvořením obecných stránek.
 • Tržiště i katedrála
  Svobodné sdružování nezávislých aktivit ve společném webovém sídle vytvoří prostor připomínající tržiště. Nejrůznější, často i velmi nesourodé aktivity zde budou nabízet své výrobky, služby či myšlenky. Aby zaujali kupující mohou se trhovci spolu sdružovat či se vůči sobě vymezovat, budou se překřikovat a předvádět nejrůznější kejkle. Jasná pravidla, pevná datová struktura a využívání metadat však bude z tohoto chaosu budovat „katedrálu" tím, že pro pohled návštěvníka, umístí každý kámen na správné místo.
 • Dlouhodobě a zodpovědně
  Do Systému budou postupně vkládat svou práci alespoň desítky, později snad i tisíce místních protagonistů. Mnoho místních aktivit bude záviset na spolehlivém chodu Systému. Proto musí být nejen bezpečně zálohován a zajištěn proti průnikům, ale zejména koncipován tak, aby byl schopný přežít a rozvíjet se po desítky let v turbulentním světě IT. To by měla zajistit svobodná (open source) technologie Liferay, která se opírá o tisíce vývojářů a není tedy závislá na vrtoších komerční firmy. Formální oddělení technologie od osudu realizačních projektů zase zajistí dlouhodobou společenskou a finanční udržitelnost Systému.
 • Neomezená rozšiřitelnost
  Metodika Systém nijak neomezuje v místním či tématickém rozšiřování záběru, technologie je dobře škálovatelná, tedy není nijak omezen ani počet uživatelů či návštěvníků. S mírnou nadsázkou tedy tvrdíme, že jsme připraveni vytvořit e-universum.

Tento stručný výčet vlastností Systému poněkud připomíná nesplnitelné předvolební sliby politických partají. Ten, kdo přečte podrobný popis projektu (Vize e-collegium) však jistě pochopí, že na rozdíl od politiků dobře víme čeho potřebujeme dosáhnout a máme i přesnou představu jak.

 

Pomezí, březen 2012

petr vermouzek

997, 998, 999, 1000