Návrh pravidel

Jsme na počátku dlouhé cesty k živému a zajímavému webu. Jde o novou koncepci se kterou nejsou praktické zkušenosti. Proto považujeme za rozumné předložit jen obecnou vizi pravidel, tou se řídit a dle vznikajících zkušeností ji doplňovat a upřesňovat.

Pokud se mezi spoluautory objeví někdo s lepším právním vzděláním, tak uvítáme spolupráci na upřesnění a dopilování tohoto textu.

Princip

Web je majetkem nonprofitního sdružení e-collegium, které jeho provoz svěřuje komunitě. Sdružení se zavazuje, že bude web provozovat na neziskových principech a všechny případné příjmy vloží zpět do provozu tohoto webu. Současně se zavazuje, že nekomerční uzly nikdy nezpoplatní.

Provoz webu řídí „Redakční rada" složená z aktivních registrovaných uživatelů. Ta řídí a kontroluje práci administrátorů a případných dalších smluvních pracovníků (centrály), rozhoduje které stránky jsou komerční, má právo doplňovat a aktualizovat tato pravidla a má konečné slovo v případných sporech.

Pravidla pro všechny uživatele

 • Obsah (příspěvky) nesmí odporovat českým zákonům a dobrým mravům. Za kvalitu a obsah příspěvků odpovídají autoři.
 • Obsah podléhá licenci Creative Commons s povinností uvést autora, možností vytvářet odvozená díla pod podmínkou zachování původní licence a zákazem komerčního využití. Komerčním využitím se však nemyslí využití na tomto webu, i když bude dílo umístěno na stránkách propagujících komerční aktivitu.
 • Správci mohou nevhodný příspěvek smazat jen v krajním případě. Nahradí jej upozorněním, že byl smazán a proč.
 • Každému zájemci bude poskytnut samostatný uzel v tom místě struktury, které bude nejvhodnější pro jeho záměry. V případě potřeby může jeden spolupracovník dostat a spravovat více uzlů. Podmínkou poskytnutí webového prostoru (uzlu) je souhlas s těmito pravidly.
 • Majitel uzlu může pod svým uzlem vytvořit další uzly a svěřit jejich správu dalším osobám. Nese však zodpovědnost za správu i obsah těchto poduzlů.
 • Majitel je povinen se o své uzly starat, pravidelně je aktualizovat a rozvíjet. Nedostatek péče o uzel může být důvodem ke změně majitele (obecný uzel) nebo pozastavení zobrazování (komerční uzel)
 • Uživatelé jsou povinni propagovat projekt www.e-collegium.cz ve svých aktivitách. Zejména musí uvádět kontakt na web ve všech svých tiskovinách
 • Centrála si vyhrazuje právo vložit do stránek reklamu
 • Větší projekty by měli uživatelé konzultovat s centrálou. Ta jim může vydat doporučení pro případné donátory či další partnery

Pravidla pro komerční subjekty

 • Za komerční web (subjekt, uzel) se považuje ten, který z prezentace na tomto webu může očekávat majetkový prospěch (hospoda, pension, podnikatel...), nebo lze oprávněně předpokládat, že příspěvek na provozní náklady Systému výrazně nezatíží jeho rozpočet (obce, svazky obcí, mikroregiony, MAS, veřejně financované projekty...). Případné nejasnosti rozhoduje Redakční rada.
 • Cena za hosting komerčního subjektu se určí podělením všech skutečných nákladů Systému (hosting, administrace, údržba...) počtem registrovaných komerčních subjektů. Vyúčtování bude podrobně zveřejněno. Za roky 2012 a 2013 uhradili tyto náklady autoři projektu ze svých soukromých zdrojů.
 • Současně se komerční subjekt zavazuje zajistit vytvoření tolika veřejně prospěšných stránek, kolik zabírá jeho komerční prezentace. Témata těchto stránek určuje Redakční rada, případně lze „adoptovat" existující veřejně prospěšné stránky a podpořit tak jejich další rozvoj.