Stručně pro netrpělivé

Prvních 1000 slov pro netrpělivé čtenáře

E-collegium usiluje o využití moderních technologií k vytváření a podpoře místních a oborových společenství. Vychází z dlouhodobých zkušeností a spojuje znalosti několika oborů. Popsat jej natolik podrobně, aby čtenář pochopil nejen proklamované cíle, ale i důvody a podstatu problémů, které k navrhovanému konceptu vedly, vyžaduje značný prostor. Dnešní čtenář je však netrpělivý, proto jsme pro něj shrnuli alespoň hlavní rysy projektu.

Cíle

Svobodná spolupráce

Kotrmelce velké politiky ve dvacátém století, nedostatečná komunikace uvnitř regionů, někde i silná vazba na velké komerční subjekty či velká města, oslabila místní společenství, sousedství, místní spolupráci. Koncept e-collegium nabízí „záminku" k vytváření nových vazeb a technologii k jejich naplnění. Takto vzniklá synergie uvnitř regionů zlepší využití jejich potenciálu a otevře cestu novým postupům.

Efektivní propagace

Dnes je propagace regionů rozdrobena do mnoha malých aktivit bez vzájemných vazeb. Potencionální návštěvník tedy musí vynaložit značné úsilí, aby se dobral informací, které jej zajímají. Sdílení metodiky, technologie i obsahu umožní propagaci propojit, rozšířit, prohloubit, zlevnit a významně posílit.

Zdravá sebereflexe

S propagací místa souvisí hledání jeho pozitivních rysů, kulturního, přírodního či technického dědictví. Sdílení těchto hodnot místní komunitou zlepší jejich ochranu a umožní jejich citlivé využívání.

Pohodlná komunikace

Regiony jsou rozsáhlé, mají „malou koncentraci příležitostí", místní protagonisté nemají možnost se pravidelně stýkat. Proto je zde život rozdroben do ostrůvků určovaných možnostmi dopravy. Metodika e-collegium posílí nové možnosti komunikace (konference, chat, IP telefonie...), bude podporovat vytváření nových kontaktů a metod komunitní spolupráce (sdílené kalendáře, dokumenty, seznamy úkolů...) atd. Vznikne tak technologická páteř reálného destinačního managementu.

Tvořivost

Pohodlná technologie, spolupráce místních protagonistů a rozsáhlá data sdílená Systémem vytvoří podmínky pro vznik nových projektů jak v kyberprostoru, tak ve hmotné realitě regionů – vznikne projektový inkubátor.

Postupy

Chytrá technologie

Zvolené řešení (Liferay) otevírá skoro neomezené možnosti on-line spolupráce. Pro autory může sloužit jako velmi pohodlný intranet, návštěvníkům se jeví jako skupina nezávislých webů. Základní instalace obsahuje desítky aplikací – portletů (článek, wiki, navigace, mapa, kalendář, diskusní skupina, e-shop, anketa...), které lze doplnit desítkami dalších volně dostupných portletů, případně si naprogramovat vlastní aplikaci. Rozložení prvků na stránce a její vizuální styl lze volně modifikovat, každá stránka může mít svůj specifický vzhled.

Zdola vzhůru

Koncept počítá s budováním rozsáhlého webového sídla místními protagonisty, tedy „zdola". To umožní potřebnou detailnost obsahu, průběžnou aktualizaci a dlouhodobou udržitelnost. Tím překoná omezení konvenčních webů, kde se o obsah stará „centrála".

e-collegium není jen web

Propojením chytré technologie a nekonvenční metodiky se zájmy místních protagonistů postupně vznikne ucelený „ekosystém" spojující aktivity v regionu a samočinně se adaptující na nově vznikající potřeby. Půjde tak vytvořit funkční destinační management, vytvářet místní veřejné mínění (zpětná vazba), optimalizovat podporu venkova atd.

Spolupráce uvnitř

Klíčovým posláním konceptu e-collegium je posilování regionální spolupráce. Proto umožňuje sdílení obsahu (články, fotky, videa...) a poskytuje technologické zázemí k vytváření „záminek" ke spolupráci (společná témata k propagaci, kešky, GPS cyklostezky...).

Místní na vše nestačí

Propagace místních hodnot by se neměla opírat jen o obecné znalosti, ale musí jít mnohem hlouběji (od geologie po sociologii). Proto bude výhodné do spolupráce vtáhnout nejrůznější odborná pracoviště (univerzity, památkáře, muzea...).

Samostatně ven

Spolupráce však nemůže jednotlivé subjekty nijak omezovat v tom, jak se prezentují vně. Proto jde jednotlivým subjektům (uzlům datové struktury) přiřadit samostatnou doménu tak, že se návštěvníkovi bude jevit jako samostatný web včetně vlastního designu, strukturování obsahu atd.

Příčné pohledy

Základní obsah je strukturován podle místa. Mimo to však je možné vytvářet příčné pohledy /interpretace /příběhy (cyklostezky, barokní architektura, ornitologie, pro turisty, sportovce, děti...). Ty mohou vytvářet samostatné weby, lákat specificky zaměřené návštěvníky, motivovat aktivity v regionu...

Vzdělávání a motivace

Samotnou nabídkou technologie a webového prostoru nemůže vzniknout dostatečně silné společenství. Proto bude třeba místní protagonisty motivovat(evangelizační workshopy) a podpořit (založení protagonistova webu, pokročilé technologie...). Místní protagonisté obvykle nebývají odborníky na počítačové technologie či propagaci. Proto bude třeba jim a jejich spolupracovníkům poskytnout potřebné vzdělání.

Nezávislý realizační tým

O evangelizaci a edukaci protagonistů a technickou správu Systému se musí starat tým s hlubokými znalostmi metodiky a technologie e-collegium, souvisejících oborů atd. Tým musí působit jako „motor" Systému. Bude tedy výhodné iniciovat vznik volného sdružení nezávislých profesionálů (OSVČ), které bude poskytovat své služby všem zájemcům.

Otevřeně a svobodně

E-collegium je otevřeno každému, kdo o něj projeví zájem a souhlasí s obecnými pravidly (jen metodika, technologie, slušnost a fair play). Může tedy hostit nejrůznější subjekty, od velkého destinačního projektu po malý pension, od města po samotu v lese, od slovutné instituce po obyčejného občana... Systém by měl iniciovat a podporovat spolupráci a komunikaci napříč celou místní komunitou.

Tržiště i katedrála

Svobodné sdružování nezávislých aktivit ve společném webovém sídle vytvoří prostor připomínající tržiště. Nejrůznější, často nesourodé aktivity zde budou nabízet své výrobky, služby či myšlenky. Aby zaujali kupující mohou se trhovci spolu sdružovat či se vůči sobě vymezovat, budou se překřikovat a předvádět nejrůznější kejkle. Jasná pravidla, pevná datová struktura a metadata však budou z tohoto chaosu budovat „katedrálu" tím, že pro pohled návštěvníka,  umístí každý kámen na správné místo.

Dlouhodobě a zodpovědně

Do Systému budou postupně vkládat svou práci desítky, později snad i tisíce místních protagonistů. Mnoho místních aktivit bude záviset na spolehlivém chodu Systému. Proto musí být nejen bezpečně zálohován a zajištěn proti průnikům, ale zejména koncipován tak, aby byl schopný přežít a rozvíjet se po desítky let v turbulentním světě IT. To by měla zajistit svobodná (open source) technologie Liferay, která se opírá o tisíce vývojářů a není tedy závislá na vrtoších komerční firmy. Formální oddělení technologie od osudu realizačních projektů zase zajistí dlouhodobou společenskou a finanční udržitelnost Systému. 

Neomezená rozšiřitelnost

Nic nás neomezuje v místním či tématickém rozšiřování záběru, technologie je dobře škálovatelná, není tedy nijak omezen ani počet uživatelů či návštěvníků. S mírnou nadsázkou tedy tvrdíme, že jsme připraveni vytvořit e-universum.

Závěrem

Tento stručný výčet vlastností Systému poněkud připomíná nesplnitelné předvolební sliby politických partají. Ten, kdo si projde i naše další texty však jistě pochopí, že na rozdíl od politiků dobře víme čeho potřebujeme dosáhnout a máme i přesnou představu jak.