Drazí návštěvníci,

vítejte na stránkách Místní akční skupiny Jemnicko, na kterých Vám chceme podat ty nejzákladnější informace o naší činnosti. Vzhledem k tomu, že celé řadě z Vás pojem místní akční skupina nic neříká, pokládáme za nutné v dalším uvést, co to vlastně je, na základě čeho vznikla a jaký je její účel a poslání. S plným vědomím, že se nelze vyhnout jisté nezáživnosti a teoretické suchopárnosti. Bylo by dobré se zastavit v úvodu u jedné věci. Česká republika je od května 2004 v Evropské Unii. Skeptici tvrdí, že nás, myšleno náš stát, potažmo daňové poplatníky, to stojí velké peníze. Přitom nechtějí nebo nedokážou posoudit celou záležitost dostatečně kvalifi kovaně. Ano, Evropská unie stojí náš stát nemalé finanční prostředky. Ale zároveň jsou vytvářeny fi nanční rozvojové fondy Evropské Unie. Evropská Unie vypisuje celou řadu grantů, podpůrných a rozvojových programů a má fl exibilní systém, jaké oblasti, kdy, a v jakém rozsahu se podporují. A my se musíme, pokud možno co nejrychleji, z těchto rozvojových fondů naučit čerpat. Ale abychom mohli z těchto fondů čerpat, musíme se naučit předkládat kvalitní projekty, které, jsou-li přijaty, fi nance přinesou. Zjednodušeně řečeno, peněz ve strukturálních fondech EU je dost, ba dá se říci více, než kolik je kvalitních projektů, které na ně mají dosáhnout. A jsme u zásadní skutečnosti, kdy je naší republice vytýkáno, že neumí fi nanční prostředky čerpat. A jak se k těmto zmiňovaným fi nančním prostředkům dostat? Jednou z možných cest je aktivní zapojení do činnosti skupiny pro místní akce (MAS) a příprava projektů pro vypisované programy.