Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko (MAS) je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Projekt je financován z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a bude ukončena 31. prosince 2017.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Telč tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání formou společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol.

Dalším důležitým cílem, ke kterému by měl projekt vést, je právě samotné nastavení platformy funkčního partnerství a vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, a napomáhají tak ke zkvalitňování vzdělávání, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Toto partnerství by mělo zahrnout jak zřizovatele škol a vedení těchto škol, tak i pedagogické pracovníky, rodiče dětí, žáky a celou širokou veřejnost.

Projekt má mimo jiné také za úkol pomoci s vyhledávání a podporou místních lídrů a odborníků ve vzdělávání, kteří jsou schopni nastavit lepší klima ve školách, a to jak učitelé na úrovni tříd, ředitelé na úrovni škol, tak i lídři na úrovni území a systému.

Konkrétním výstupem projektu bude stejnojmenný strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění stanovených prioritních cílů, na kterých se shodnou všichni zapojení aktéři v rámci partnerství. Další úrovní MAP bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v ORP Telč.

MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory škol z OP VVV a IROP. V Případě OP VVV jde především pro sběr informací pro zacílení dalších výzev na podporu projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. V případě IROP jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání. Žadatel o podporu z IROP do oblasti vzdělávání je povinen prokázat soulad svého projektového záměru se Strategickým rámcem MAP a jeho projektový záměr musí být uveden v tabulce Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence pro ORP Telč, čímž doloží potřebnost svého projektového záměru v daném území.