Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Mikroregionu Telčsko

 

 

________________________________________________________________________

Celou strategii a přílohy strategie s plánovanými alokacemi najdete ZDE

V rámci Strategie MAS Telčsko jsou v implantační části zveřejněny a navrženy (zatím, než se strategie schválí) alokace pro IROP (Integrovaný operační program), PRV (Program rozvoje venkova) a OPZ (Operační program Zaměstnanost).

Jednotlivé MAS v ČR mají přidělené alokace dle své rozlohy a počtu obyvatel. Pro MAS Telčsko na období 2014 – 2020 byly přiděleny tyto alokace:

IROP: 20 263 980,- Kč
PRV: 16 745 150,- Kč
OPZ: 11 710 000,- Kč

V rámci IROP bude možné čerpání z těchto cílů:

Název opatření: Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy
(SC: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) – alokace: 12 179 180,- Kč
Název opatření: Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi
(SC: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – alokace: 2 150 000,- Kč
Název opatření: Investice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání(SC: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) – alokace: 3 500 000,- Kč
Název opatření: Investice do oprav a oživení památek
(SC: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví) -
alokace: 2 434 800,- Kč

V rámci PRV bude možné čerpání z těchto cílů:

Co se týká Programu rozvoje venkova je potřeba na každých alokovaných 200 000 eur zřídit jedno pracovní místo. Pro MAS Telčsko to vychází na 3 pracovní místa.

Fiche 1. Podpora vzdělávání a informační akce: 300 000,- Kč
Fiche 2. Modernizace zemědělského podnikání: 1 850 000,- Kč
Fiche 4. Investice do lesnické infrastruktury: 4 200 000,- Kč
Fiche 5. Investice do zemědělské infrastruktury: 500 000,- Kč
Fiche 7. Podpora nezemědělských činností: 6 395 150,- Kč
Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích: 2 500 000,- Kč
Fiche 11. Modernizace lesního hospodářství a zpracování a prodeje lesnické produkce: 1 000 000,- Kč

Operační program Zaměstnanost – v tomto programu bude možné čerpat finance na:
1. Fiche – Podpora zaměstnanosti – 4 100 000,- Kč
2. Fiche – Sociální služby a začleňování – 3 750 000,- Kč
3. Fiche – Slaďování rodinného a profesního života – 3 863 000,- Kč

_______________

Rok 2015 pro Místní akční skupinu Telčsko byl hlavně ve znamení finalizace rozsáhlé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Telčsko na období 2014 – 2020.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pokrývá všechny oblasti potřeb obcí a celého mikroregionu, i když oblasti, na které lze čerpat finance z EU jsou dosti omezené.

V rámci Strategie MAS Telčsko jsou v části s názvem Akční plán zveřejněny a navrženy (zatím, než se strategie schválí) alokace pro IROP (Integrovaný operační program), PRV (Program rozvoje venkova) a OPZ (Operační program Zaměstnanost).

 

Podporované aktivity v rámci Operačního programu Zaměstnanost

________________________________________________________________________