Partnerství MAP

Partnerstvím v projektu MAP se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů podílejících se na procesu zpracování MAP. V ORP Telč se do projektu zapojilo 100 % základních a mateřských škol v území s podporou svých zřizovatelů, ZUŠ, DDM. Dále se do partnerství mohou zapojit uživatelé vzdělávání, tzn. rodiče žáků a dětí a samotní žáci, další relevantní aktéři a široká veřejnost zajímající se o oblast vzdělávání. Zástupci zapojení do Partnerství se setkávají dle potřeby formou Kulatých stolů. Spolupráce na poli vzdělávání v kontextu MAP bude deklarována v Memorandu o spolupráci.

Memorandum o vzájemné spolupráci Telčska v oblasti vzdělávání

 

Řídicí výbor

Řídící výbor je hlavním řídícím, rozhodovacím a schvalovacím orgánem MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP (zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, učitelů, rodičů, DDM, ZUŠ, kraje, KAP, MAS…). Jednání Řídicího výboru jsou svolávána především dle potřeby projednání a schválení aktuálních části dokumentu MAP.

Statut Řídicího výboru MAP

Jednací řád Řídicího výboru MAP

Seznam členů Řídicího výboru MAP

Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP

Zápis z 2. jednání Řídicího výboru MAP

Zápis z 3. jednání Řídicího výboru MAP - hlasování per rollam

Zápis z 4. jednání Řídicího výboru MAP

Zápis z 5. jednání Řídicího výboru MAP - hlasování per rollam

Zápis z 6. jednání Řídicího výboru MAP 

 

Realizační tým

Realizační tým projektu je dělen na administrativní tým, který zajišťuje celkový chod projektu a jeho řízení a dále z odborného týmu, který zajišťuje sběr dat, informací a jejich zpracování, práci s územím a zpracování samotného dokumentu MAP.

 

Pracovní skupina MAP

Pracovní skupina MAP je složená ze zástupců škol (mateřských, základních, úplných, malotřídních), DDM, nízkoprahového zařízení, NNO a soukromého subjektu (10 členů). Schází se téměř každý měsíc a předmětem těchto setkání jsou především návrhy na aktivity spolupráce škol, rozpracování opatření a dále plán vzdělávacích aktivit, jeho aktualizace, projednávání možný témat vzdělávání, hodnocení proběhlých akcí atd. 

Seznam členů Pracovní skupiny MAP