Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014-2020 byla v průběhu své tvorby komunitně projednávána, a to s využitím širokého spektra metod pro zapojení místních aktérů a veřejnosti. Vybrané metody plně korespondují s podstatou metody Leader.

K tvorbě strategie byly (od 2012) využity kulaté stoly, dotazníky, diskuze v rámci pracovních skupin a veřejných projednávání a také osobní schůzky se starosty místních obcí ve věci diskutování nejpalčivějších problémů obcí z regionu. Podrobný popis zapojení komunity při tvorbě strategie naleznete na těchto odkazech:

Kulaté stoly

Veřejná projednávání

Dotazníkové šetření

Sběr projektových záměrů