Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP Telčska), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000111 byl realizován od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Tento projekt je postaven na vybudování platformy funkčního partnerství všech zainteresovaných aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území a na nastavení udržitelného systému komunikace za účelem zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zapojení aktéři měli za úkol vytipovat prioritní oblasti zájmu a stanovení vize vzdělávání v území až do roku 2023 a s tím spojené nastavení konkrétních opatření vedoucích k naplňování vytyčených cílů.