Výzva IROP - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

Do 14. dubna 2017 je možné předkládat žádosti o dotaci v rámci 57. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL). I u těchto projektů je nutná vazba na Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP) a žadatel je povinen prokázat soulat svého projektového záměru se Strategickým rámce MAP pro ORP Telč. Strategický rámec MAP bude aktualizován v březnu 2017. 

Výzva č. 57.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 57.

Strategický rámec MAP pro ORP Telč byl schválen

Členové Řídicího výboru MAP schválili Strategický rámec MAP pro ORP Telč  hlasováním per rollam k 30. září 2016. Přijetí tohoto dokumentu bylo nezbytným krokem k umožnění čerpání dotací pro školy z aktuální výzvy IROP na infrastrukturu škol a z dalších dotačních titůlu. Prokázání souladu projektového záměru školy se Strategickým rámcem MAP daného území je jedním z povinných hodnoticích kritérií, které škola musí prokázat.

Podoba Strategického rámce MAP se bude aktualizovat každých 6 měsíců. 

Strategický rámec MAP pro ORP Telč, verze. č 1.

 

Aktualizace současných výzev IROP zaměřených na podporu infrastruktury základních škol 

Dne 29. 9. 2016 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizaci textů výzev na podporu infrastrutury základních škol a k nim příslušných Specifických pravidel. Odkaz na aktualizaci zde.

Aktualizovaná výzva č. 47.

Aktualizovaná specifická pravidla pro příjemce a žadatele k výzvě č. 47.

 

Výzva IROP - infrastruktura základních škol (SVL)

Dne 17. 8. 2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 47. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL).

Výzva č. 47

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 47