Provozní a animační činnosti MAS Telčsko

Projekt:

PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST MAS TELČSKO

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933

je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. realizací tohoto projektu získá finanční prostředky na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním, realizací a s implementací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014 - 2020.

Anotace projektu:
Příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020. Aktivity spojené s realizací strategie CLLD, s přípravou a vyhlašováním výzev, příjem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD včetně animace škol a školských zařízení OP VVV.

Fyzická realizace projetku:

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Projekt Provozní a animační činnosti MAS Telčsko zahrnuje klíčové aktivity MAS, tj. přípravné podpůrné činnosti, provozní a administrativní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení.

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Telčsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
– Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění realizace Strategie CLLD
– Animace SCLLD (propagace, semináře)
– Animace škol a školských zařízení v souladu s OP VVV

V rámci projektu byly realizovány všechny klíčové aktivity – bylo zajištěno technické zázemí (kancelář, energie, telefony, internet, PC a notebook, pod.) a personální zajištění přípravy a realizace SCLLD, včetně nákupu nezbytných služeb (účetnictví, auditor, IT služby, služby tiskárny, grafické služby, apod.).

V průběhu samotné realizace SCLLD byly připraveny, konzultovány, vyhlášeny a administrovány naplánované výzvy, proběhly semináře ke všem vyhlášeným výzvám, zajištěna publicita, realizovány semináře pro úspěšné žadatele.

V roce 2018 byla veřejnost o činnosti MAS Telčsko informována prostřednictvím Telčských listů. Každým rokem je vydávána Výroční zpráva o činnosti MAS Telčsko. 

Provozní a animační činnost MAS Telčsko

Pořadí Název semináře OP Datum a čas Počet účastníků
1 Seminář pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám OPZ OPZ 29. 11. 2017 od 13:30 7
2 Seminář pro žadatele k výzvě 4. OPZ - Zaměstnanost II. OPZ

4. 4. 2018 od 13:00

2
3 Seminář pro žadatele – k 2. PRV PRV 10. 4. 2018 od 10:00 6
4 Seminář pro žadatele – k 1. výzvě IROP –Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání IROP 4. 5. 2018 od 9:00 5
5 Seminář pro žadatele - k 3. výzvě IROP - Bezpečnost dopravy IROP 4. 5. 2018 od 10:30 6
6 Seminář pro žadatele – k 2. výzvě IROP – Opravy a oživení památek IROP 18.10.2018   10:00 2
7 Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ - ZŠ Masarykova šablony 25. 4. 2016 od 14.00 16
8 Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ - ZŠ Masarykova šablony 5. 4. 2017 od 13:00 20
9 Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ - kancelář MAS šablony 26. 3. 2018 od 14:00 17
10 Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ - kancelář MAS šablony 16. 4. 2018 od 15:00 15
11 Seminář k šablonám MŠ a ZŠ - kancelář MAS šablony 10. 12. 2018 od 15:00 7

 

 
Výzvy OP Název Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu žádostí Alokace

 

 

Počet zaregistrovaných žádostí Počet žádostí předaných k ZoZ
1

OPZ

 

1. výzva - Sociální služby 20.11.2017 17.1.2018 3.750.000 Kč 1 1
2 OPZ 2. výzva - Prorodinná opatření 20.11.2017 17.1.2018 3.863.000 Kč 3 2
3 OPZ 3. výzva - Zaměstnanost 22.11.2017 17.1.2018 4.100.000 Kč 2 1
4 OPZ 4. výzva - Zaměstnanost II. 26.3.2018 16.5.2018 2.593.000 Kč 5 5
5 PRV 2. výzva PRV 28.3.2018 31.5.2018 16.445.110 Kč 29 19
6 IROP 1. Výzva - Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání 30.4.2018 31.7.2018 3.864.240 Kč 1 1
7 IROP 3. Výzva - Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti doravy a terminálů 30.4.2018 31.7.2018 12.820.190 Kč 4 3