Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II

Projekt:

PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST MAS TELČSKO

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010045

 

je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. realizací tohoto projektu získá finanční prostředky na přípravné a podpůrné činnosti související s realizací a s implementací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014 - 2020.

 

Anotace projektu:

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

 

Fyzická realizace projetku:

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023

 

Projekt Provozní a animační činnosti MAS Telčsko zahrnuje klíčové aktivity MAS, tj. přípravné podpůrné činnosti, provozní a administrativní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení.

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Telčsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:


1. Implentace/administrace SCLLD - podora žadatele/realizátora: školení, poradenství, konzultace, administrace, kontroly, příprava proplacení

- podpora orgánů MAS - Členská schůze, Výkonná rada, Výběrová komise, Dozorčí rada - pracovní skupiny - podpora jejich vzdělávání, zasedání, příprava podkladů, tvorba zápisů, organizace setkání, organizace kontrol, zajištění odborníků apod.

- zvyšování kvalifikace zaměstnanců

- propagace strategie a EU, aktualizace a evaluace, monitoring SCLLD

- zajištění materiálně technické základny pro realizaci SCLLD (prostory, internet, notebooky, telefony, tiskárny, dataprojektor apod.)

2. Animace - animace SCLLD (animace území, oživení území, komunitní projednávání, školení apod. ) a animace škol a školských zařízení (podpora s žádostí o šablony, podpora škol)

3. Spolupráce - spolupráce partnerů a subjektů v rámci MAS a spolupráce mezi MAS na české úrovni, síťování a spolupráce mezi subjekty a MAS.