Výzvy MAS IROP 2014 - 2020

Dokumenty ke stažení:

Harmonogram výzev na rok 2018

Etický kodex
Interní postupy
Jednací řád Výběrové komise
Jednací řád Výkonné rady
Jednačí řád Dozorčí rady

Vyjádření ke změně IROP

Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum IROP

Vzor výzvy pro IROP

_________________________________________________________________________

MAS Telčsko připravuje výzvy z opatření IROP, konkrétně Kulturní dědictví, Doprava/cyklodoprava/terminály, Infrastruktura pro ZŠ, MŠ a pro zájmové a neformální vzdělávání a Sociální infrastruktura. 

Na stránkách věnující se výzvám IROP je zveřejněna prezentace ke všem opatřením specifického cíle IROP 4.1. Pro důkladnou přípravu je potřebné studium Specifických pravidel k danému opatření.

Předpoklad vyhlášení výzev z IROP je 01/2018 konkrétně se bude jednat o výzvu na kulturní dědictví (památky zapsané na seznam NKP) a popřípadě další opatření: Doprava, Infrastrutkura pro ZŠ, MŠ a Sociální infrastrutkura.

Prezentace s informacemi o Integrovaném operačním programu - IROP

Odkazy na výzvy, které se vážou k aktuálním výzvám MAS Telčsko, z.s.