Přeshraniční spolupráce

 

Název projektu: GIZ – Přeshraniční impulsní centrum Mikroregionu Telčsko
podprojekty I - IV

Program:

I. – II. Phare CBC
III. – IV. Dispoziční fond

 

Termíny: 2004 -2007

 

Stručný popis:
Založení Přeshraničního Impulsního centra Mikroregion Telčsko je výsledkem několikaleté spolupráce mezi Mikroregionem Telčsko a Impulsregionem Thayatal, kdy oba partneři cítili potřebu dát této spolupráci pevnější rámec, aby se tato spolupráce projevila i navenek a došlo k rozšíření společných aktivit. Mikroregion Telčsko se tak zařadil do sítě GIZ center. V Rakousku odstartovala GIZ svou činnost postupně od září 2001 a fungovala do roku 2006. Poté jejich činnost přebraly mikroregiony. V České republice dochází k tomuto přesunu činnosti postupně.
Průběžně v Dolním Rakousku existovalo 11 působišť GIZ, vždy s partnerskými organizacemi v České republice, Slovensku a Maďarsku, takže bylo podchyceno asi 85% dolnorakouské vnější hranice. Nositeli projektů GIZ byla malá regionální sdružení, členské obce zastupovali jejich starostové v příslušném spolkovém představenstvu.
Manažerky a manažeři GIZ i nástupnických organizací aktivují velké množství projektů překračujících hranice. Všechny projekty a aktivity podporují buď přímo malé a střední podniky (např. exkurze, kooperační setkání a workshopy) nebo posilují malá regionální těžiště činností (zejména kooperace v oblasti turismu).
Spolupráce GIZ Telčsko a GIZ Thayatal byla od počátku zaměřena na podporu cestovního ruchu. V rámci projektu došlo postupně k rozšíření spolupráce i na okolní mikroregiony (Třešťsko, Dačicko, Jemnicko) a vytvoření společné turistické destinace Region Renesance.

Hlavní aktivity:
I. - zřízení centra přeshraniční spolupráce
- marketingová strategie cestovního ruchu Mikroregionu Telčsko (ECEAT)
- 2 semináře pro ubytovatele - Telčsko
II. – naplňování závěrů marketingové strategie
- tisk propagačních materiálů, prezentace na veletrzích
- navázání spolupráce s okolními mikroregiony
III. – založení Regionu Renesance, podpis memoranda, vytvoření loga
- seminář o cestovním ruchu – Region Renesance
- strategie cestovního ruchu RR, studie proveditelnosti (Ing. Michal Burian)
IV. – naplňování závěrů strategie RR
- propagační materiály
- zapojení do příprav Dolnorakouské zemské výstavy Raabs – Horn – Telč 2009

 

Rozpočet:
I. 228.900,- Kč, z toho dotace 203.132,- Kč
II. 207.400,- z toho dotace 148.238,- Kč
III. 399.500,- Kč, z toho dotace 299.640,- Kč
IV. 337.900,- Kč, z toho přislíbená dotace 253.450,- Kč

 

Současný stav:

 

Odkazy:
Region Renesance